top of page
Winnende team
uittreksel blanco.jpg

Het  596.1.5A uittreksel (wapens, vergunning ..)

Voor lidmaatschap schietclub heeft u een uittreksel strafregister type 596.1.5A of kopij geldige sportschutterslicentie nodig.

Beiden mogen bij afgifte niet ouder zijn dan 3 maand

Enkel blanco uittreksels worden onmiddellijk aanvaard en aan uw clubprofiel toegevoegd.

Uittreksel met antecedenten worden eerst door het bestuur beoordeeld alvorens aan uw clubprofiel te worden toegevoegd.

Blanco strafregister =  mogelijke lidmaatschap

Rechter en Hamer

Antecedenten op het uittreksel 596.1.5A

Alle op het type 596.1.5A vermelde Antecedenten vormen op zich de mogelijkheid tot verbod van bezit en gebruik van vuurwapens met als gevolg ook een eventuele weigering tot lidmaatschap schietclub.

De voorwaarden zijn door de wetgever vastgelegd.

Het spreekt voor zich dat wie een niet blanco uittreksel aflevert pas als lid kan aanvaard worden of blijven na controle van de vermelde antecedenten.

Reden voor uitsluiting zijn vb:

als dader of medeplichtige zijn veroordeeld tot een correctionele geldboete van meer dan vijfhonderd euro, een correctionele hoofdstraf onder elektronisch toezicht of een correctionele hoofdgevangenisstraf of een criminele straf wegens een van de misdrijven bedoeld in de wapenwet artikel 5, § 4, 2° tot 4°;

Ook indien men voor deze straffen met uitstel is veroordeeld is de vergunning voor het voorhanden hebben van een vuurwapen onontvankelijk.

bottom of page